Det fiktiva SKUGGPARTIET SKUGGPARTIET

    Tillbaka till Startsidan     Uppdaterad 2018-11-03
    Partiprogrammet Partiprogrammet
Fiktiva politiska visioner:
_____________________________
 
 
Monarkin och parlamentet
Kung och monarki är ett förlegat system, men så länge en majoritet av folket
vill ha det kvar så uppfyller det demokratins grundprinciper. En kung utan
makt är som en avväpnad soldat i krig.
I och med medlemsskapet i den europeiska gemenskapen EU har det skett
en maktöverföring från riksdagens beslutsmandat. Det innebär också att
arbetsbördan rimligen minskat i det svenska parlamentet utan att 'arbets-
styrkan' har anpassats (349). Det största parlamentet i hela EU.
Vårt medlemsskap i EU kostar enormt mycket pengar, en utgift som tillkom
de svenska skattebetalarna i och med medlemsskapet..
Soppan blir inte bättre av överflödigt många kockar runt grytan. I det faktiska
beslutsfattandet deltar ett litet antal partier och i partierna några få i toppen
som visar vägen och tar de faktiska besluten. Den sk. partipiskan ser till att
underlaget för beslut kanaliseras snävt uppifrån fram till kraftigt styrda slut-
satser som många gånger gäller viktiga frågor för landet.
 
Vårt försvar
Återuppbyggande av det svenska försvaret 2% av BNP. Medlemskap i Nato
prövas i en folkomröstning. Neutraliteten har tjänat sitt syfte och vi lever i en
annan tid nu. Ensam är inte stark men gemensamt kan man förflytta berg.
Det var en allvarlig felbedömning och enormt slöseri att skrota ett starkt och
välfungerande försvar. Ännu allvarligare var att avskaffa värnplikten och för-
söka bygga upp en yrkesarmé. Ett litet land har inte tillräckligt med resurser
att på det sättet nå upp till ett trovärdigt försvar.
Tiderna förändras och hoten mot vårt land växlar därför måste vår försvars-
strategi och försvarskapacitet vara långsiktig, stabil och tillräcklig.
.
Skolan
Den svenska skolan måste ryckas upp och få en ställning i samhället som den
förtjänar. Våra ungdomar är deras framtid, som vi alla vet, och då ska de
kunna möta morgondagens utmaningar med vissheten om att de fått med sig
all den kunskap och färdighet som krävs för att våga bära upp det ansvaret.
Det är inte samhällets uppgift att uppfostra barn. Samhället ska uppmuntra
och stödja familjer i deras viktiga uppgift.
Skolan är en viktig och kostsam förmån som betalas av alla skattepliktiga
medborgare, därför ska missbruk av dessa medel anses lika allvarlig som
missbruk av andra skattefinansierade förmåner.
För att höja värdet av grundutbildningen vore en viss terminsavgift kanske
en väckarklocka att vända på synen av denna gedigna mångåriga gratis-
utbildning. Skolk från utbildningen skulle följaktligen jämställas med exv.
sjukvårdens avgift om man uteblir från avtalad tid, eller praxis med straff-
avgifter som förekommer varhelst man försummar något avtalat. En inte
oviktig detalj i det sammanräknade uppfostringspaketet.
Ett inbetalningsavi hem till föräldrarna för varje skolkdag skulle kanske
fungera som meddelande, väckarklocka, varningssignal, aktiverare..
Pengar har den magiska förmågan att skärpa minnet så att vi bättre kommer
ihåg nästa gång, och även att starta processer för mer långvariga förbätt-
ringar.
 
Polisen och rättsväsendet
Vi behöver kanske inte en polis i varje gatuhörn utan det räcker om det finns
många effektiva poliser i folks medvetande. Lika lite som vi behöver ambu-
lans när vi är friska, lika lite behöver vi polis när vi känner oss trygga.
Trygghet är att veta att vi har mat för morgondagen i kylskåpet. Trygghet är
att veta att ambulansen kommer när man ringer. Trygghet är att veta att
polisen kommer när man ringer. Trygghet är en känsla som byggs upp av
sådant som vi vet fungerar och som vi kan lita på.
Rättsväsendets tillämpning av lagstiftarens syfte och andemening bör tydlig-
göras och synkroniseras i praktisk betydelse. Idag dömer domstolarna
i regel efter lägre skala än vad lagtexten påbjuder. Det underminerar respek-
ten och den preventiva delen i påföljden.
El och energi
Elnätskostnaden kopplad till förbrukningen. Orimligt med högre kostnad för
nätet än för själva förbrukningen av el i små hushåll, eller att frakten kostar
mer än själva varan som fraktas. Denna obalans mellan kostnaderna upp-
muntrar inte att spara el, utan tvärtom. I framtiden måste vi börja tänka mer
på att minska all energiförbrukning till förmån för miljön och tillgången.
 
Miljön
Om vi ska ta miljöhoten på allvar så måste vi sluta med peti-
tesser som att höja energiskatterna någon krona hit eller dit.
Vi måste ta ner ansvaret på individnivån och lägga en personlig
redovisningsskyldighet och ett personligt ansvar för miljö-
påverkan på varje person. I samband med den ekonomiska
redovisningen varje år ska även den personliga miljöpårverkan
redovisas på ett lättfattligt sätt. Både privat och professionell
miljöförbrukning ska kunna avläsas. Möjligheten att kunna
kringgå systemet i sken av sitt uppdrag eller jobb uteslutas.
Varje enskild människa ska bära sitt ansvar för sin miljö-
förbrukning och stå för det i offentlighetens ljus. Det skapar
en eftertanke redan vid planeringen av stora arrangemang,
politiska möten, idrottstävlingar, osv, vilka genererar ett enormt
resande av deltagarna.
 
Migrationen
Ordning och reda i mottagandet av migranter så att vi har en norm kopplat
till andra EU-länders mottagande. Vi ska inte vara 'värst' åt något håll utan
ha ett riktmål kring genomsnittet av vad andra eu-länder tar emot.
Kontrollen av vilka som kommer in i landet ska givetvis vara jämförbara
med våra grannländers och tröskeln låg för avvisning och utvisning av
individer som inte bör vara i landet.
Utvisning av folk som redan hunnit etablera sig och skaffat sig jobb i landet
ska naturligtvis i möjligaste mån undvikas och premieras istället.
De som begår grova brott och inte är svenska medborgare bör kunna
utvisas i högre grad än det görs idag.
Svenskt medborgarskap är värdefullt och ska förtjänas med ömsesidigt
förtroende. Brottsligt beteende kan ses som hinder för erhållandet.
 
Arbetsmarknadsfrågor
Landsbygden och den egna matproduktionen måste prioriteras högt. Det
är orimligt och farligt att låta landet vara så beroende av andra länders
välvilja att i kristider hålla uppe vår livsmedelsförsörjning.
Frukt- och grönsaksodling bör ökas i vårt land för att kunna minska och
säsongsanpassa importen av dessa produkter. Vi behöver inte ha tillgång
till alla världens gröna 'godheter' i sju olika varianter vardera.
Onödiga transporter av livsmedel kors och tvärs över jordklotet utgör en
stor belastning för jordens gemensamma miljö och klimat.
Den tiden kommer när vi måste backa i vårt alltför vidlyftiga levnadssätt
så det är bättre att redan nu börja anpassa oss till att kunna göra en mjuk-
landning istället för krasch!
Vård och omsorg
-
Pensionsfrågor
Högre minimipensioner, skattefrihet upp till 15 000 kr för ensamstående.
Kostnaden kan utjämnas genom plattare spiral belopps- och skattemässigt.
Sverige 'misshandlar' många pensionärer med eus lägsta pensioner som
hamnar långt under eus fattigdomsgräns.
Trygghetsgapet mellan folket och deras förtroendevalda är för stort och
undergräver förtroendet mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.
 
   
.
.
.
.
.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         

 

Kladdanteckningar: